Algemene voorwaarden | 

Erik de Groot (opticienfreelancer) is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder 32085702 onder de naam:

E.R de Groot management B.V. en is gevestigd aan het Kiepennest 4 te Hooglanderveen.

 

ARTIKEL 1 - BEGRIPPEN
1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
2. Bedrijf: De natuurlijke of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
3. Opdrachtgever: het Bedrijf die een overeenkomst (op afstand) aangaat met Dienstverlener.
4. Erik de Groot is de onderneming E.R. de Groot management B.V.
5. Dienstverlener: de rechtspersoon die diensten (op afstand) aan opdrachtgever aanbiedt,
hierna: Erik de Groot
6. Aanbod: Ieder schriftelijk aanbod aan Opdrachtgever tot het verrichten van Diensten door Dienstverlener. 

7. Diensten: de diensten die Erik de Groot aanbiedt zijn het interpreteren van voorschriften van optometristen en oogartsen. Het verrichten van oogmetingen en contactlens aanpassingen met daarbij de controles. Het slijpen van glazen met de daarvoor behorende apparatuur. Het adviseren en passen van brillen met betrekking tot brilmonturen. Het repareren van brillen in de breedste zin van het woord. Het bijhouden van de cliënt- en kassa administratie. Het onderhouden van de diverse machines en gereedschappen in het lab.
8. Schriftelijk: onder ‘schriftelijk’, wordt tevens verstaan elektronische communicatie zoals e-mail, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat. De bewijslast betreffende ontvangst van elektronische communicatie ligt te allen tijde bij Opdrachtgever.
9. Opdracht: de uitvoering van de overeenkomst door Erik de Groot terzake de door de klant aangevraagde diensten.
10. Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening waartoe Opdrachtgever opdracht heeft gegeven.

11. De website die door Erik de Groot gebruikt wordt is https:// www.opticienfreelancer.nl

 

ARTIKEL 2 - TOEPASSELIJKHEID
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod/offerte van Erik de Groot, elke overeenkomst tussen Erik de Groot en Opdrachtgever en op elke dienst die door Erik de Groot wordt aangeboden.
2. Voordat een overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, krijgt Opdrachtgever de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Erik de Groot aan Opdrachtgever aangeven op welke wijze Opdrachtgever de algemene voorwaarden kan inzien, welke in elk geval op de website van www.opticienfreelancer.nl is gepubliceerd zodat Opdrachtgever deze algemene voorwaarden eenvoudig kan opslaan op een duurzame gegevensdrager.
3. De eventuele toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Opdrachtgever en derden worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
4. Afwijking van deze algemene voorwaarden is in beginsel niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden als dit expliciet en schriftelijk met Erik de Groot is overeengekomen. De voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet uitdrukkelijk niet van toepassing.
5. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van Opdrachtgever.
6. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
7. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.
8. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.

 

ARTIKEL 3 - HET AANBOD
1. Alle door Erik de Groot gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeldt.
2.  Erik de Groot is slechts aan een aanbod gebonden indien de aanvaarding hiervan door Opdrachtgever schriftelijk binnen 14 dagen wordt bevestigd. Niettemin heeft De Freelance Opticien het recht een overeenkomst met een potentiële Opdrachtgever om een voor Erik de Groot gegronde reden te weigeren.
3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden diensten. De beschrijving is dusdanig gedetailleerd zodat Opdrachtgever in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod kunnen Erik de Groot niet binden. Eventuele afbeeldingen en specifieke gegevens in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de overeenkomst.
4. Opdrachtgever dient het aanbod expliciet en schriftelijk te aanvaarden. Indien Opdrachtgever geen expliciet schriftelijk akkoord geeft, maar instemt met het aanbod, of althans de indruk geeft dat hij akkoord is, dan wel indien Erik de Groot aanvangt met zijn werkzaamheden, wordt Opdrachtgever geacht het aanbod van Erik de Groot onherroepelijk te hebben aanvaard.
5. Levertijden in het aanbod van Erik de Groot zijn indicatief en geven de Opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
6. Een samengestelde prijsopgave verplicht Erik de Groot niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

 

ARTIKEL 4 – TOT STAND KOMING VAN DE OVEREENKOMST
1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever een Aanbod van Erik de Groot heeft aanvaard.
2. Indien Opdrachtgever het Aanbod heeft aanvaard door een opdracht te geven aan Erik de Groot, zal De Freelance Opticien de opdracht van Opdrachtgever schriftelijk per e-mail bevestigen. Elk aanbod is maximaal 14 dagen geldig, daarna kan Erik de Groot niet meer aan een Aanbod gehouden worden.

3. Erik de Groot is niet gehouden aan een Aanbod indien Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen.
4. Een Aanbod is slechts geldig indien dat schriftelijk wordt gedaan door Erik de Groot aan Opdrachtgever.
5. Het kosteloos annuleren van een reeds overeengekomen opdracht is slechts mogelijk tot drie weken voor de aanvangsdatum van de opdracht. Annulering vanaf twee weken tot de aanvangsdatum heeft tot gevolg dat Opdrachtgever tenminste 50% van het overeengekomen is verschuldigd. Indien dit tot een week voor de aanvangsdatum gebeurd, is Opdrachtgever 75% van het overeengekomen bedrag verschuldigd. Indien een opdracht tot 48 uur voor aanvangsdatum wordt geannuleerd, is Opdrachtgever het volledige bedrag (100%) verschuldigd.

ARTIKEL 5 - DUUR VAN DE OVEREENKOMST
1. Indien en voor zover tussen Opdrachtgever en Erik de Groot een overeenkomst is afgesloten, is de duur van deze overeenkomst conform hetgeen partijen zijn overeengekomen.
2. Zowel Opdrachtgever als Erik de Groot kan de overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld, en hem/haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van zijn verplichtingen, en hij hierin toerekenbaar tekortschiet. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Opdrachtgever.
3. De ontbinding van de overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever onverlet indien Erik de Groot ten tijde van de ontbinding werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd. Opdrachtgever dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.

4.Opdrachtgever is niet gerechtigd om een overeenkomst van opdracht tussentijds op te zeggen. Indien Opdrachtgever de overeenkomst tussentijds opzegt is hij tenminste 50% van de overeengekomen prijs verschuldigd. Welk bedrag vermeerderd kan worden met door Erik de Groot gemaakte kosten ten behoeve van reis- en verblijfkosten, alsmede overige kosten welke noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeengekomen opdracht.

5. Zowel Opdrachtgever als De Freelance Opticien kan de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk opzeggen met onmiddellijke ingang ingeval een der partijen in surséance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie of anders dan het samenvoegen of reconstructie van de onderneming. Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is Erik de Groot nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding, noch tot het nakomen van de verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst.

 

ARTIKEL 6 - MEERWERK EN WIJZIGINGEN
1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de overeenkomst aangepast en/of aangevuld dient te worden, of op verzoek van Opdrachtgever nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Opdrachtgever te komen, is Opdrachtgever verplicht om deze meerwerkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. Erik de Groot is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Opdrachtgever verlangen dat daarvoor een aparte overeenkomst wordt gesloten.
2. Indien en voor zover voor het verrichten van bepaalde diensten een vaste prijs is afgesproken, en het uitvoeren van die diensten leidt tot extra (spoed)werkzaamheden die redelijkerwijze niet geacht kunnen worden in de vaste prijs te zijn inbegrepen, is Erik de Groot gerechtigd om deze kosten, na overleg met Opdrachtgever, in rekening te brengen bij Opdrachtgever.

ARTIKEL 7 – PRIJZEN EN BETALING
1. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere belastingheffingen. Indien Erik de Groot op locatie van Opdrachtgever de opdracht (deels) uitvoert, kunnen hiervoor bijkomende kosten (reis- en verblijfkosten en parkeergelden) gerekend worden.
2. Indien sprake is van spoed, of Erik de Groot op aanwijzingen van Opdrachtgever zijn werkzaamheden met spoed moet uitvoeren, is Opdrachtgever gehouden om de bijkomende kosten van de spoed te vergoeden.
3. Indien Partijen een aanbetaling overeengekomen zijn dient deze aanbetaling door Opdrachtgever betaald te zijn alvorens Erik de Groot een aanvang zal maken met zijn werkzaamheden.
4. Opdrachtgever kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
5. Indien sprake is van een periodieke betalingsverplichting van Opdrachtgever, is Erik de Groot gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven (slechts) conform de voorwaarden van de overeenkomst schriftelijk aan te passen, met inachtneming van een termijn van tenminste drie maanden.
6. Opdrachtgever is gehouden om de diensten van Erik de Groot te voldoen zoals benoemd in de overeenkomst, en dient het overeengekomen bedrag binnen 14 dagen vanaf de factuurdatum te betalen.
7. Opdrachtgever dient deze kosten ineens, per factuur te voldoen op het aan hem kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van Erik de Groot. Behoudens zeer bijzondere omstandigheden kan Opdrachtgever enkel na expliciete en schriftelijke toestemming van Erik de Groot een nadere termijn overeenkomen waarin het verschuldigde bedrag dient te worden betaald.

ARTIKEL 8 - INCASSOBELEID
1. Wanneer Opdrachtgever niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn van 14 dagen heeft voldaan aan zijn verplichting, is Opdrachtgever (indien Opdrachtgever in de uitoefening van beroep of bedrijf de opdracht heeft gedaan zonder nadere ingebrekestelling) in verzuim en zal Opdrachtgever een schriftelijke herinnering ontvangen met het verzoek om binnen de daarin gestelde termijn het opeisbare bedrag te voldoen.
2. Vanaf de datum dat Opdrachtgever in verzuim is, zal Erik de Groot zonder een nadere ingebrekestelling aanspraak maken op de wettelijke (handels)rente (zijnde tenminste 5% per jaar) vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.

3. Indien Erik de Groot meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.

 

ARTIKEL 9 – UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST
1. Erik de Groot zal zich inspannen om de overeenkomst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed opdrachtnemer verlangd mag worden. Alle diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen welke uitvoerig is beschreven.
2. Bij de uitvoering van de diensten is Erik de Groot niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen diensten wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen meerwerk opleveren voor Erik de Groot, is Opdrachtgever gehouden om dienovereenkomstig de meer- of bijkomende kosten te vergoeden.
3. Indien Opdrachtgever een opdracht met spoed wenst uit te laten voeren door Erik de Groot dient Opdrachtgever hiervoor een bijkomend spoedtarief te vergoeden. Alle spoedopdrachten dienen bij vooruitbetaling betaald te worden.
4. Erik de Groot is gerechtigd om voor de uitvoering van de diensten naar eigen inzicht derden in te schakelen.
5. Opdrachtgever en Erik de Groot kunnen overeenkomen dat Opdrachtgever Erik de Groot dient te voorzien van adequate materialen en/of programmatuur op eerste verzoek van Erik de Groot. Indien apparatuur 10/15 jaar oud is, is het risico op schade (scheuren en breuken) zeer aanwezig. Ingeval Erik de Groot werkzaamheden dient te verrichten met oude apparatuur, of apparatuur wat gebreken vertoont en het gebruik naar het uitsluitende oordeel van Erik de Groot mogelijk schade met zich mee kan brengen, is Opdrachtgever zelf aansprakelijk voor de ontstane schade ten gevolge van het gebruik van deze apparaten.
6. Erik de Groot kan indien daartoe opdracht is gegeven, een advies opleveren. De inhoud hiervan is niet bindend en slechts adviserend van aard. Opdrachtgever en/of dienst Klant beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of hij de hierin genoemde adviezen opvolgt. Alle gevolgen voortvloeiend uit de opvolging van het advies, komen voor rekening en risico van Opdrachtgever.

ARTIKEL 10 – (OP)LEVERING
1. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de diensten of werkzaamheden wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, het voorschot niet tijdig is ontvangen door Erik de Groot of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, heeft Erik de Groot recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn.
2. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak genoemd in lid 1 komen voor rekening en risico van Opdrachtgever en zullen door Erik de Groot bij Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
3. Indien sprake is van een gefaseerde uitvoering, of Opdrachtgever goedkeuring dient te geven, is Erik de Groot gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever zijn goedkeuring heeft gegeven.
4. Erik de Groot spant zich in om de dienstverlening binnen de overeengekomen termijn te realiseren, voor zover dit van haar in redelijkheid verlangd kan worden. Indien sprake is van spoed, is Opdrachtgever gehouden om de hiermee gemoeide meerkosten te vergoeden aan Erik de Groot. 5. De aard van de werkzaamheden van Erik de Groot brengt met zich mee dat pas een aanvang kan worden gemaakt met de werkzaamheden zodra alle benodigde informatie door Opdrachtgever is verstrekt. Opdrachtgever draagt zelf het risico en de eventuele (schade) wanneer hij/zij niet tijdig de benodigde informatie heeft verstrekt en vrijwaart Erik de Groot nadrukkelijk voor alle gevolgen en mogelijk hieruit voortvloeiende schade voor Opdrachtgever en Erik de Groot.

 

ARTIKEL 11 – RISICO OVERGANG

Het risico van diefstal en verlies, verduistering of beschadiging van gegevens, documenten, programmatuur, databestanden en/of zaken die in het kader van de uitvoering van de overeenkomst gebruikt, gemaakt of geleverd worden, gaat over op Opdrachtgever op het moment waarop deze feitelijk in de beschikking van Opdrachtgever zijn gebracht.

 

ARTIKEL 12 – PRIVACY, GEGEVENSVERWERKING EN BEVEILIGING
1. Erik de Groot gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Opdrachtgever en Gebruikers van de website en zal deze slechts conform de privacy statement gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal Erik de Groot de betrokkene hierover informeren. Vragen over de verwerking van de persoonsgegevens en nadere informatie kunnen per e-mail gesteld worden aan info@opticienfreelancer.nl. 2. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een dienst van Erik de Groot verwerkt worden. Opdrachtgever staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Opdrachtgever Erik de Groot tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de overeenkomst.
3. Indien Erik de Groot op grond van de overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overgekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

 

ARTIKEL 13 – OPSCHORTING
1. Erik de Groot heeft het recht om de ontvangen of door haar gerealiseerde gegevens, databestanden, programmatuur en meer onder zich te houden indien Opdrachtgever nog niet (volledig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, zelfs indien zij daar, indien zij was betaald wel toe verplicht zou zijn.
2. Erik de Groot is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra Opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van enige uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van haar facturen daar onder begrepen. De opschorting zal terstond aan Opdrachtgever schriftelijk worden bevestigd. Erik de Groot is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, in welke vorm dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.

 

ARTIKEL 14 - OVERMACHT
1. Erik de Groot is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de overeenkomst niet kan nakomen.
2. Onder overmacht aan de zijde van Erik de Groot wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van Erik de Groot, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Klant aan Erik de Groot zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit en hacking), (vii) natuurrampen, (viii) oorlog en terroristische aanslagen, (ix) algemene vervoersproblemen, (x) ziekte en (xi) overige situaties die naar het oordeel van Erik de Groot buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
3. Indien een overmachtssituatie langer duurt dan 3 weken, kan de overeenkomst door elk van de partijen schriftelijk ontbonden worden. Indien op grond van de overeenkomst reeds enige prestaties zijn verricht, wordt in een dergelijk geval naar verhouding afgerekend zonder enige verschuldigdheid van elke partij jegens elkaar.

 

ARTIKEL 15 – BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID
1. Indien het verrichten van diensten en/of uitvoeren van opdrachten door Erik de Groot leidt tot aansprakelijkheid van Erik de Groot, is die aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de opdracht in rekening gebrachte kosten, indien sprake is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of er anderszins schade is ontstaan.
2. Erik de Groot is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade als gevolg van gebruik van door Erik de Groot geleverde diensten.
3. De hoogte van de schadevergoeding is verder beperkt tot het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering van Erik de Groot per gebeurtenis per jaar uitkeert.
4. Erik de Groot is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de website of die van gelinkte websites.
5. Erik de Groot is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de website en/of de programmatuur, storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de website en/of programmatuur.
6. Erik de Groot staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/ namens Erik de Groot verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
7. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door hem verstrekte informatie en wensen met betrekking tot de opdracht. Erik de Groot sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor (gevolg)schade.
8. Alle aanspraken van Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van Erik de Groot vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Erik de Groot binnen een jaar nadat Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert.

ARTIKEL 16 – GEHEIMHOUDING
1. Erik de Groot en Opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van een opdracht. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht of waarvan men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat.
2. In het bijzonder ziet de geheimhouding op door Erik de Groot opgestelde adviezen en/of rapportages aangaande de opdracht van Opdrachtgever. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden de inhoud hiervan te delen met medewerkers die niet bevoegd zijn hiervan kennis te nemen en met (onbevoegde) derden.
3. Indien Erik de Groot op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken, en Erik de Groot zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is Erik de Groot niet gehouden tot enige schadevergoeding en is Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst.
4. De geheimhoudingsverplichting leggen Erik de Groot en Opdrachtgever ook de door hen in te schakelen derden op.

 

ARTIKEL 17 – INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
1. Alle IE-rechten en auteursrechten van Erik de Groot berusten uitsluitend bij Erik de Groot en worden niet overgedragen aan Opdrachtgever.
2. Het is Opdrachtgever verboden om alle stukken en programmatuur waarop de IE-rechten en auteursrechten van Erik de Groot  rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Erik de Groot en een daartoe overeengekomen geldelijke vergoeding. Indien Opdrachtgever wijzigingen wenst aan te brengen in door Erik de Groot opgeleverde zaken, dient Erik de Groot expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen. 3. Het is Opdrachtgever verboden om de producten waarop de intellectuele eigendomsrechten van Erik de Groot rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de overeenkomst.

4. Het is Opdrachtgever verboden om deze algemene voorwaarden te verspreiden en/of deze algemene voorwaarden voor eigen gebruik te gebruiken door de naam Erik de Groot te wijzigen naar een eigen bedrijfsnaam.

5. Elke inbreuk die Opdrachtgever maakt op de intellectuele eigendomsrechten van Erik de Groot, wordt bestraft met een eenmalige boete ter hoogte van € 1.000,- euro (zegge: duizend euro) en een boete van € 500,- euro (zegge: vijfhonderd euro) voor elke dag dat de inbreuk voortduurt.

 

ARTIKEL 18 – VRIJWARING EN JUISTHEID VAN INFORMATIE
1. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden die hij aan Erik de Groot verstrekt in het kader van een opdracht. Ook als deze gegevens afkomstig zijn van derden is Opdrachtgever hiervoor verantwoordelijk.
2. Opdrachtgever vrijwaart Erik de Groot van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen uit het vorige lid.
3. Opdrachtgever vrijwaart Erik de Groot voor aanspraken van derden met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens en informatie, die bij het uitvoeren van de opdracht c.q. overeenkomst gebruikt kunnen worden, alsmede met betrekking tot de inhoud van de door Erik de Groot opgestelde adviezen.
4. Indien Opdrachtgever elektronische bestanden, software of informatiedragers aan Erik de Groot verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

ARTIKEL 19 – KLACHTEN
1. Indien Opdrachtgever niet tevreden is over de service van Erik de Groot of anderszins klachten heeft over de uitvoering van zijn opdracht, is Opdrachtgever verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 5 dagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen schriftelijk gemeld worden via info@opticienfreelancer.nl met als onderwerp “klacht”. Een telefonische en/of mondelinge toelichting wordt op prijs gesteld.
2. De klacht moet door Opdrachtgever voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Erik de Groot de klacht in behandeling kunnen nemen.
3. Erik de Groot zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 dagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

ARTIKEL 20 – TOEPASSELIJK RECHT
1. Op de rechtsverhouding tussen Erik de Groot en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) is uitdrukkelijk uitgesloten.
2. Erik de Groot kan deze algemene voorwaarden eenzijdig wijzigen. De meest actuele versie is te vinden op de website.
3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de overeenkomst tussen Erik de Groot en Opdrachtgever, worden beslecht door de bevoegde rechter van rechtbank Gelderland, locatie Arnhem tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.